About Us

PRIVACY STATEMENT Taxi Centrale Hoofddorp

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de   Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
In dit Privacy Statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten op alle websites en apps (verder: ‘Websites’ en ‘Apps’) van ondernemingen en handelsnamen van:
Taxi Centrale Hoofddorp en Elite Cab

VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKT TAXI CENTRALE HOOFDDORP DE PERSOONSGEGEVENS?

totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van reservering of uitvoering van een rit, ten aanzien van onze producten en diensten;
• Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met u en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via de mail of telefoon:
◦ Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. Taxi Centrale Hoofddorp verwerkt uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten;
• Gebruikers van Websites en Apps (‘Gebruikers’):
◦ Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer;
• Consumenten (‘Klanten’) diensten afnemen via Taxi Centrale Hoofddorp offerte- en/of reserveringsmodule:
◦ Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

KWALITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Taxi Centrale Hoofddorp bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Taxi Centrale Hoofddorp is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

AAN WIE VERSTREKT TAXI CENTRALE HOOFDDORP PERSOONSGEGEVENS

Taxi Centrale Hoofddorp verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Taxi Centrale Hoofddorp verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd in het belang van Taxi Centrale Hoofddorp

HOE LANG BEWAART Taxi Centrale Hoofddorp PERSOONSGEGEVENS?
Taxi Centrale Hoofddorp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

WAT DOET Taxi Centrale Hoofddorp MET COOKIES?
WAT ZIJN COOKIES?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een Website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden kunnen gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend, Taxi Centrale Hoofddorp doet dit niet.

HOE KUN JE CONTACT OPNEMEN MET Taxi Centrale Hoofddorp.
Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per mail contact opnemen met de Klantenservice van Taxi Centrale Hoofddorp
TELEFONISCHE KLANTENSERVICE
De klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22.00 uur via telefoonnummer +31 23 555 3900

POSTADRES
Post kan worden gericht aan:
TRUST TAXI SERVICE
DUIKERSTRAAT 25
1432 JW AALSMEER

HOE KUNT UW PRIVACYRECHTEN UITOEFENEN?
RECHT OP INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Taxi Centrale Hoofddorp.  Dit kunt u doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel 35 of 36 Wet bescherming persoonsgegevens. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

VERZET
U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Taxi Centrale Hoofddorp u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via het contactformulier van. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

WANNEER IS DIT PRIVACY STATEMENT VOOR HET LAATST GEWIJZIGD?
Taxi Centrale Hoofddorp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. Taxi Centrale Hoofddorp raadt u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer u het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) dit Privacy Statement, kunt niet (langer) gebruik maken van onze diensten, Websites en Apps. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 25-04-2022